تمام موارد مربوط به یک پروژه باید در یک تیکت انجام شود از ایجاد تیکت های جدید خودداری فرمایید